Vispārīgie vietņu lietošanas noteikumi

SIA ”Riga Spirits & Wine Outlet” interneta vietnēs publicētie dati un materiāli (tai skaitā raksti, fotoattēli, utt.) ir autortiesību objekti Autortiesību likuma izpratnē, kuru kopēšana un izplatīšana bez SIA ”Riga Spirits & Wine Outlet”rakstiskas piekrišanas ir aizliegta. SIA ”Riga Spirits & Wine Outlet” interneta vietņu lietošanas tiesības ir izklāstītas šajos noteikumos. Lietotājs piekrīt vietņu, lietotņu un ar tām saistīto pakalpojumu izmantošanai saskaņā ar šiem noteikumiem. SIA ”Riga Spirits & Wine Outlet” ir tiesības jebkurā laikā izdarīt šajos noteikumos labojumus. Šie labojumi spēkā publicēšanas brīdī.

 

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Lietošanas noteikumu spēkā esamība un noteikumu grozījumi

1.1.1 Vispārējie noteikumi attiecas uz SIA ”Riga Spirits & Wine Outlet” interneta vietņu apmeklētājiem un pakalpojumu lietotājiem.

1.1.2 SIA ”Riga Spirits & Wine Outlet” ir tiesīgs vienpusēji mainīt vispārīgos noteikumus.

1.1.3 Vispārīgo noteikumu grozījums stājas spēkā no brīža, kad SIA ”Riga Spirits & Wine Outlet” to ir publicējis savā vietnē.

 

2. Digitālo vietņu, lietotņu, pakalpojumu un to satura pieejamība

2.1. SIA ”Riga Spirits & Wine Outlet” cenšas nodrošināt labu un nepārtrauktu piekļūšanu savām interneta vietnēm, elektroniskajām lietotnēm, pakalpojumiem un to saturam, taču nekādā gadījumā nav atbildīgs par to pieejamību jebkurā brīdi, un neizslēdz iespējamos traucējumus to darbā.

2.2. SIA ”Riga Spirits & Wine Outlet” ir tiesības jebkurā laikā apturēt pieejamību savām lietotnēm, pakalpojumiem un to saturam tehnisku vai citu iemeslu dēļ, par to lietotājiem iepriekš neziņojot. Tas nozīmē, SIA ”Riga Spirits & Wine Outlet”  nekādā ziņā nav atbildīgs par sagādātajām neērtībām vai zaudējumiem, ko izraisījuši šādi traucējumi. Minētie traucējumi nevar būt par pamatojumu kompensācijas saņemšanai par pakalpojumu izmantošanu, cenu atlaidei vai kādai citai naudas kompensācijas izmaksāšanai, ja tikai šādi traucējumi nav tīšas un apzinātas SIA ”Riga Spirits & Wine Outlet” darbības rezultāts.

 

3. Atbildība par nesankcionētu satura izmantošanu

3.1. SIA ”Riga Spirits & Wine Outlet” interneta vietnēs un sociālajos medijos publicēto saturu, materiālus un/vai datus ir tiesības izmantot tikai un vienīgi personīgos nolūkos. Jebkuras darbības ar materiāla saturu, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar meklēšanas funkciju veikšanu, indeksēšanu, rasmošanu, satura atlasi, kopēšanu, materiālu pilnīgu vai daļēju izmantošanu un/vai ievietošanu atskaitēs, pētījumos, analītiskos darbos ar vai bez komerciāla mērķa, kā arī trešo personu uzdevumā vai interesēs, bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas saņemšanas, ir aizliegts, izņemot Autortiesību likumā paredzētos gadījumos.

3.2. Šo noteikumu pārkāpuma gadījumā SIA ”Riga Spirits & Wine Outlet”  ir tiesīga pieprasīt un pārkāpējam ir pienākums samaksāt pēc pirmā pieprasījuma, atlīdzību 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā par katru šādu materiālu un/vai datu izmantošanas gadījumu, kā arī savu interešu aizstāvībai, lūgt LR Valsts policiju saukt pārkāpēju pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (t.sk., Autortiesību likuma 72.pantā noteiktajā gadījumā).

ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME. ALKOHOLISKOS DZĒRIENUS IR AIZLIEGTS PĀRDOT, IEGĀDĀTIES UN NODOT NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM! IR AIZLIEGTS PIEGĀDĀT (IZSNIEGT) ALKOHOLISKOS DZĒRIENUS NO PULKSTEN 22:00 LĪDZ 8:00!